Selecteer een pagina

Groepsbesluitvorming is een participatief proces waarbij individuen gezamenlijk deelnemen aan het besluitvormingsproces. Zij analyseren gezamenlijk problemen of situaties, geven hun mening, overwegen alternatieven en kiezen in samenspraak voor de gepaste oplossing.

In groepsbesluitvorming is de beslissing dus niet toe te schrijven aan één persoon. Echter, de beslissingen die door een groep als geheel worden genomen, verschillen van individueel genomen beslissingen. De kwaliteit is daarbij hoger, maar tegelijkertijd ook veel tijdrovender.

“We moeten nu echt verder! Als we nu weer alle stakeholders gaan betrekken, dan komt het nieuwe besluit er nooit.”

Complexere vraagstukken kennen vrijwel altijd een breed scala aan betrokkenen. Deze worden ook wel de stakeholders genoemd. Het is ondenkbaar om met deze complexe vraagstukken autocratische besluiten te nemen. Dat wil zeggen; Bij een autocratische besluitvorming is geen sprake van participatie en medezeggenschap van anderen.

Echter heeft besluitvorming met grote(re) groepen stakeholders ook nadelen:

  • Hoe meer mensen er betrokken zijn des te minder efficiënt de besluitvorming gaat.
  • Het fenomeen dat mensen in groepsverband opzettelijk hun mening voor zich houden of informatie niet delen.
  • Er wordt in de groep geen verantwoordelijkheid opgepakt of er is sprake van versnipperde verantwoordelijkheid.

Door de kennis, ervaring en verschillende visies van grote groepen aan te spreken maak je het mogelijk om beslissingen te nemen met een hogere kwaliteit dan een individu ooit kan leveren. En dan zou je kunnen stellen dat wanneer een groep een beslissing met hogere kwaliteit produceert, dat het waarschijnlijk is dat de groep uiteindelijk betere probleemoplossing bereikt dan het individu. En laat complexe vraagstukken nu juist vragen om betere en creatieve probleemoplossing.

Maar dan reist de vraag: Hoe krijg je de verschillende inzichten van alle betrokkenen elkaar afgestemd, zonder dat dit een eindeloos en tijdrovend proces wordt?

Het voornaamste doel binnen zo’n proces is om een zo compleet mogelijk beeld van de situatie en voorliggende keuzes te krijgen, waardoor het te nemen besluit gefundeerd is en door alle betrokkenen gedragen wordt.

Burgertop

Afgelopen zaterdag vond de Burgertop 2022 in Rotterdam-Zuid plaats, waar 10.000 Rotterdammers een uitnodiging voor hadden ontvangen. Spilter is partner van de initiator, het NPRZ Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Met gebruik van onze GDSS-software hebben wij de inzichten uit zowel 11 wijkgesprekken in de voorbereiding, als de antwoorden van deelnemers op de online enquete, verwerkt in de opzet van deze Burgertop 2022.

Een 100 deelnemers heeft aan de Burgertop individueel hun mening en wensen over Zuid in ons systeem laten vastleggen, welke vervolgens werden verrijkt met de ideeën die gedeeld werden tijdens 15 apart geleide tafelgesprekken.

Tijdens de burgertop kwam al deze data samen wat weer heeft geleid tot duidelijke resultaten in de prioritering waar het NPRZ de komende 10 jaar mee verder kan in de verbetering van Rotterdam-Zuid.

Daarmee heeft het NPRZ een door de bewoners gedragen Top-10 van belangrijkste onderwerpen waarin het leven op Zuid nog kan verbeteren. Bijvoorbeeld, op de gebieden van wonen, aantrekkelijke leefomgeving en school. De 10 thema’s (en meer) zijn grondig uitgediept tijdens alle momenten waar Spilter de gedeelde regie had over vraagstelling en vastlegging. Onze software, analyses en rapportages zorgen voor gedegen, gefundeerde kennis over Rotterdam-Zuid en de levens en behoeften van haar bewoners.

En dat in een sessie van slechts een paar uur.contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

recente blog artikelen

Adoptie versnellen

Adoptie versnellen

Transformatie wordt gedefinieerd als een initiatief vanuit de directie dat de manier waarop een organisatie werkt fundamenteel verandert. Het poogt om de activiteiten nauwer aan te laten sluiten op de bedrijfsstrategie. Een succesvolle implementatie slaat een brug tussen techniek en de mensen.

Participatie vormgeven

Participatie vormgeven

Gemeenten en organisaties beseffen steeds meer dat een sterke invulling van participatie om continue aandacht vraagt, om flexibiliteit en om echte co-creatie. Het is daarbij van belang dat ze mensen blijven betrekken bij de ontwikkelingen en daarbij ruimte bieden om actief deel te kunnen nemen. Dit gaat veel verder dan inspraak bij de voorbereiding van beleid of bij het informeren van aanstaande projecten tijdens welbedoelde inloop avonden.

Bepaal het frame

Bepaal het frame

De meeste informatie die we te verwerken krijgen is niet objectief maar geframed. De marketing en communicatiesector maken veel gebruik van framing. Dan probeer je een boodschap in een bepaalde richting te duwen en daarmee de mening te beïnvloeden.