Gemeenten, organisaties en overheden beseffen steeds meer dat een sterke invulling van participatie om continue aandacht vraagt, om flexibiliteit en om échte co-creatie.

Met de huidige ontwikkelingen, zowel maatschappelijk als politiek, verandert er veel in het dagelijks leven van burgers. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de Omgevingswet maar ook de energietransitie. Dit leidt tot een grote behoefte om invloed uit te kunnen oefenen op besluitvorming. En niet pas aan het eind van het proces, wanneer alle beslissingen al zijn genomen.

Het is daarbij van cruciaal belang dat ze burgers blijven betrekken bij de ontwikkelingen en daarbij ruimte bieden om actief deel te kunnen nemen. Uit de praktijk blijkt echter dat dit veel verder gaat dan inspraak bij de voorbereiding van beleid of bij het informeren van aanstaande projecten tijdens welbedoelde inloop avonden.

Organisaties moeten zich bezig houden met een stevige inrichting van participatie. Participatie is de afgelopen jaren dan ook steeds hoger op de gemeentelijke agenda komen te staan. Dat sentiment wordt tevens onderstreept door het derde Kabinet Rutte met o.a. het regeerakkoord 2017 en uit het ontwerpwetsvoorstel 2020 ‘Versterking participatie op decentraal niveau’

Participatie intensiteit

Participatie houdt in dat burgers, bewoners of medewerkers actief meedoen. Daarbij zijn er in de praktijk verschillende vormen van participatie, die inhoudelijk weer allerlei verschillende niveaus of beter gezegd; intensiteiten omvatten.

Door mensen uit de omgeving te betrekken heb je als gemeente, overheid of uitvoeringsinstantie de kans om beleid beter te laten aansluiten op de behoeften en ervaringen van deze (eind)gebruikers. Daarmee wordt het draagvlak voor besluiten en beleid vele malen groter.

Dat heeft een aantal voordelen. Want direct contact tussen overheid en burger kan het wederzijds vertrouwen vergroten, bewoners voelen zich eerder bereid om zelf iets aan hun uitdagingen, problemen of obstakels te doen en zij voelen zich door actieve participatie medeverantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat.

Bij participatie hebben we het dus over het betrekken van de samenleving bij wat – beleidsvoorbereiding, -uitvoering en/of -evaluatie – je als gemeente wilt bereiken. Dit houdt in dat de gemeente besluiten niet alleen neemt maar juist andere belanghebbenden uit de samenleving betrokken worden en een actieve rol spelen.

Maar hoe je deze participatie vormgeeft heeft een direct effect op het gewenste eindresultaat. Er zijn namelijk verschillende vormen van participatie:

Echter moeten we bekennen dat we in de praktijk vaak zien dat door verschillende oorzaken en omstandigheden de participatie intensiteit en daaruit voortvloeiende aanpak generiek ingevuld wordt. Een soort ‘one-size-fits all‘ aanpak. Echter, de rol die een stakeholder speelt, de invloed die deze heeft tijdens een project of programma en hoe zij daarbij ‘in de wedstrijd zitten’ kan significant verschillen. Met alle gevolgen van dien.

Dat moet en kan anders! contact

+31 (0)6 4895 2904
jerry@
jerryvanstaveren.nl

recente blog artikelen

Met het oog op de toekomst

Met het oog op de toekomst

In een wereld die continu verandert, is meebewegen essentieel. Ook in het bedrijfsleven is om die reden technologie absoluut een must. Maar bedrijven die echt het verschil maken, houden scherp oog voor de mens in al deze technologische ontwikkelingen. Zij zetten technologische innovatie niet in om mensen te vervangen, maar om hen vrij te maken voor belangrijke werkzaamheden. Als software werk uit handen neemt en tijd bespaart, zijn de mensen inzetbaar bij andere belangrijke taken.

Lean en agile transities versnellen

Lean en agile transities versnellen

De opkomst van Agile en Lean transities in zowel publieke- als private sectoren toont aan dat traditionele, hiërarchische structuren niet meer voldoen aan de eisen van een snel veranderende omgeving. De behoefte aan flexibiliteit, klantgerichtheid, efficiëntie en innovatie heeft geleid tot de brede introductie van dit type methodologieën en werkvormen. Dit biedt een manier om beter in te spelen op de veranderende behoeften en uitdagingen van deze tijden.

Versneld implementeren

Versneld implementeren

Hoe goed de nieuwste software, werkwijze of aanpak ook is de implementatie wordt een probleem als er geen adoptie is door toekomstige gebruikers. Draagvlak is essentieel voor het succes van iedere implementatie. Veel projecten mislukken omdat medewerkers de hakken in het zand zetten.